فلزیاب لورنز

فلزیاب لورنز

فلزياب لورنز گنجهاي طلا و نقره را در عمق ۸ متري تشخيص مي دهد .

فلزيابهاي لورنز دیپ مکس انواع تخصصي هستند که براي شناسايي سکه هاي تک، نهانگاههاي مدفون شده، و گنجهاي طلا و نقره پنهان شده مورد

استفاده قرار مي گيرند. استفاده از اين فلزيابهاي داراي عمق زياد خيلي راحت و آسان است.

شما پس از افزودن بعضي تنظيمات به تنظيمات کارخانه ميتوانيد دگمه تعادل زمين (گراند بالانس ) را  در هوا را فشار دهيد.
پس از تنظيم تعادل و بالانس زمين مي توانيد سطح آستانه اي را
انتخاب کرده و جستجوي خود را آغاز نماييد. فلزيابهاي
لورنز عملاً تمامي مواد معدني زمين را رد مي کنند. هردونوع فلزيابهاي لورنز قادر به تشخيص طلا، نقره، برنز، و اشياي بزرگتر
در عمق زياد مي باشند. فلزيابهاي لورنز از نوع ارسال کننده پالس مي باشند و
اين سيگنال تقويت مي گردد تابتواند سيگنال را تا عمق بيشتري از خاک بفرستد.

يک سيستم بسيار دقيق سنجش و اندازه گيري رسانايي به شما کمک ميکند که نوع فلز پيداشده را تشخيص دهيد.

با لورنز ميتوانيد گنجها را درعمقي بسيار بيشتر نسبت به فلزيابهاي ديگر پيدا کنيد. فلزياب لورنز دیپ مکس داراي يک ثبت

کننده داده هاي ۳بعدي داخلي و توکار و GPS   اضافي با وسيله ذخيره سازي USB براي بسته نهايي جستجوي گنج مي باشد.

لورنز به بي حرکت بودن بستگي دارند. پالسهاي مغناطيسي کوتاه و قوي بوسيله کويل جستجو پخش و منتشر مي شوند

. اين پالسها جريانهاي فوکو را در رسانايي اشياي فلزي ايجاد ميکنند.

اين جريان فوکو تا وقتي که کويل جستجو ارسال پالس مغناطيسي را متوقف نمايد در اشياي فلزي باقي مي ماند.
به اين دليل  تشخيص اين جريانات فوکو در طول مرحله دريافت به تاخيريافته توسط همان کويل جستجوکه اکن.ن
به عنوان کويل دريافت کننده عمل ميکند امکان پذير مي باشد.
يک مدار الکتريکي براي تشخيص اين تغيير ولتاژهاي ضعيف